Voorwaarden & Privacy

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP MIJN ZONNEBEKE

Goedgekeurd in de gemeenteraad van 19 september 2022

Ondernemingsgegevens

Gemeentebestuur Zonnebeke – Langemarkstraat 8 8980 Zonnebeke

T 051 48 00 60 F 051 78 07 40 E info@zonnebeke.be

Ondernemingsnummer 0207.432.124

Artikel 1: Algemene bepalingen

Mijn Zonnebeke is het online verkooppunt van alle vermelde deelnemende gemeentediensten. De gemeente Zonnebeke handelt als organisator van evenementen of als dienstverlener voor externe organisatoren. De gemeente treedt ook op als verkoper van artikelen uitgegeven in eigen beheer of in beheer van een externe partner.

Gemeente Zonnebeke kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor veranderingen door de externe organisatoren of partners van data, plaats, prijs of annulering van evenementen of artikelen.

De hierna vermelde voorwaarden gelden voor alle tickets, inschrijvingen en artikelen die worden betaald via de webshop https://mijn.zonnebeke.net/mijn/ (hierna Mijn Zonnebeke) of via de loketten van de deelnemende diensten.

Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Mijn Zonnebeke moet de klant deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door het college van burgemeester en schepenen aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen. Betalingstransacties worden niet aangerekend.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden niet.

Het gemeentebestuur is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Het gemeentebestuur is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bv. beschikbaarheid, verzoeken wij de klant om vooraf contact op te nemen met onze diensten.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door het college van burgemeester en schepenen. Het gemeentebestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

Inschrijvingen en aankopen van artikelen via Mijn Zonnebeke worden onmiddellijk betaald via online banktransactie en betaling via debetkaart. De juiste gegevens (rekeningnummer, referentienummer bestelling, te betalen bedrag, bestemmeling enz.) staan vermeld in het scherm dat verschijnt wanneer de banktransactie plaatsvindt en vooraleer je de kaart in de kaartlezer stopt. Betalingen dienen onmiddellijk te gebeuren.

Inschrijvingen of artikelen gekocht aan de balie van de gemeente Zonnebeke worden ter plaatse betaald (cash of via debet). De inschrijving is pas definitief na betaling binnen de 30 minuten na inschrijving. Bij gebrek aan betaling binnen deze termijn wordt de reservatie automatisch geschrapt.

Het gemeentebestuur is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot bestellingen waarbij de klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Na de betalingsbevestiging worden de e-tickets of het aankoopbewijs per e-mail (in pdf-formaat) verstuurd. Deze zijn ook terug te vinden in het account van de burger die de aankoop volbracht.

E-tickets en aankoopbewijzen, gekocht aan de balie, worden ter plaatse op papier meegegeven of via e-mail gestuurd.

E-tickets dienen digitaal of op papier te worden meegebracht naar het evenement als bewijs van toegang.

Om misbruik tegen te gaan moet het verloren gaan van, en problemen met, (e-)tickets uiterlijk drie werkdagen vóór het evenement via e-mail of telefonisch gemeld worden aan de betrokken dienst.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van het gemeentebestuur.

De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht / Terugbetaling

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij het gemeentebestuur.

Mits uitzondering via bijzondere voorwaarden bepaald in het herroepingsrecht worden betaalde en ontvangen artikelen niet omgeruild of terugbetaald.

Indien het herroepingsrecht van toepassing is heeft de klant het recht om binnen een termijn van

14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant Gemeentebestuur Zonnebeke –

Langemarkstraat 8 8980 Zonnebeke - T 051 48 00 60 - F 051 78 07 40 - E info@zonnebeke.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan gemeentebestuur Zonnebeke heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Gemeentebestuur Zonnebeke – Langemarkstraat 8 8980 Zonnebeke.

De klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant.

De klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt het gemeentebestuur zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de klant zal dit ten laste van de klant in rekening worden gebracht.

Als de klant heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de klant een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat hij ons ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.

Indien de klant de overeenkomst herroept, zal gemeentebestuur Zonnebeke alle tot op dat moment van de klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat gemeentebestuur Zonnebeke op de hoogte is gesteld van de beslissing van de klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan gemeentebestuur Zonnebeke wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Gemeentebestuur Zonnebeke betaalt de klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Bij aankoop van tickets kan de klant het herroepingsrecht niet uitoefenen (diensten betreffende vrijetijdsbesteding art. VI.53 12° Wetboek Economisch Recht).

  • de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien;

Inschrijvingen voor evenementen worden niet omgeruild of terugbetaald met uitzondering van:

  • Ziekte (bewijs met medisch attest)
  • Overlijden in de familie tot in de 3de graad (bewijs met overlijdensbericht

Beide uitzonderingen dienen uiterlijk 3 dagen na het plaatsvinden van de activiteit aangetoond te worden.

Indien een evenement omwille van overmacht of onvoorziene omstandigheden geannuleerd wordt, neemt de organisator contact op met alle tickethouders.

Afhankelijk van de reden van annulatie, wordt de inschrijving behouden voor een latere datum of de kostprijs terugbetaald.

Terugbetalingen specifiek voor sportkampen en of jeugdactiviteiten:

  • Kosteloze annulatie is mogelijk tot 1 maand voor het begin van de activiteit/sportkamp.

Het inschrijvingsgeld wordt in dit geval integraal terugbetaald.

  • Bij annulatie tijdens de maand tot 1 week voor de aanvang van de activiteit/sportkamp wordt slechts 50% van het inschrijvingsgeld terugbetaald tenzij de afwezigheid gestaafd wordt met een medisch attest of overlijdensbericht.
  • Afmeldingen gedurende de week voorafgaand aan de activiteit / het sportkamp worden niet terugbetaald, tenzij deze afwezigheid gestaafd wordt met een medisch attest of overlijdensbericht.

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant contact op te nemen met gemeentebestuur Zonnebeke en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan gemeentebestuur Zonnebeke.

Bij vaststelling van een gebrek moet de klant gemeentebestuur Zonnebeke zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.

Artikel 9: klantendienst

De klantendienst van gemeentebestuur Zonnebeke is bereikbaar op het telefoonnummer +32 51 48 00 60, via e-mail op info@zonnebeke.be of per post op het volgende adres Langemarkstraat 8 8980 Zonnebeke. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover [...] beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt gemeentebestuur Zonnebeke zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11 – Misbruik

De kopers van tickets of artikelen via Mijn Zonnebeke zullen zich onthouden van de verkoop van deze producten tegen woekerprijzen en ze maken zich sterk dat eventuele nieuwe houders van deze producten zich eveneens zullen onthouden van de verkoop tegen woekerprijzen. Een woekerprijs is elke prijs boven de officiële verkoopprijs vastgelegd door de gemeente Zonnebeke. Wanneer verkochte tickets te koop worden gesteld tegen woekerprijzen, dan zullen de houders van deze tickets de toegang tot de desbetreffende activiteit worden geweigerd.

Artikel 12: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, gemeentebestuur Zonnebeke, respecteert de

Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Belgische Privacywet van 30 juli 2018.

De informatie die door de gemeente Zonnebeke op het moment van de inschrijving wordt verzameld kan voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt. De gegevens worden nooit aan derden doorgegeven tenzij tussen medeorganisatoren.

De opgegeven persoonsgegevens worden eveneens bijgehouden om controles te kunnen uitvoeren of extra noodzakelijke informatie te bezorgen aan tickethouders of kopers van een artikel.

De rechtsgronden zijn: de uitvoering van de overeenkomst, de toestemming, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie, aanvulling of verwijdering van uw persoonsgegevens. U mag in een aantal gevallen opgesomd in de AVG ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U kan zich eveneens verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als u daar ernstige en legitieme redenen voor heeft die onze noodzaak om uw gegevens te verwerken, overstijgen. Via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Gemeentebestuur Zonnebeke – Langemarkstraat 8 8980 Zonnebeke - T 051 48 00 60 - E info@zonnebeke.be, kan u gratis uw persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm opvragen en/of aan andere verantwoordelijken over laten dragen. Voor zover onze verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, heeft u het recht om die toestemming in te trekken.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing en hoeft daarvoor geen reden op te geven.

Om uw rechten uit te oefenen, kan u zich richten tot Gemeentebestuur Zonnebeke – Langemarkstraat 8 8980 Zonnebeke - T 051 48 00 60 - E info@zonnebeke.be.

Voor meer informatie, zie onze Privacy Policy.

Artikel 13: Gebruik van cookies

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren. Zonder uw voorafgaande toestemming plaatsen wij uitsluitend de puur functionele cookies die noodzakelijk zijn om onze Website correct te laten werken. Voor alle andere cookies vragen wij eerst uw toestemming.

Voor een overzicht van alle cookies die onze website op uw apparaat plaatst, verwijzen we u naar onze Privacy Policy.

Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd om onze cookies te aanvaarden. U kan nadien uw keuzes op elk ogenblik zelf beheren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de helpfunctie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Artikel 14: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Gemeentebestuur Zonnebeke om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 15: Wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Gemeentebestuur Zonnebeke. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige voorwaarden.

Artikel 16: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 17: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).


BIJLAGE 1: MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

Beste klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan

Gemeentebestuur Zonnebeke

Langemarkstraat 8

8980 Zonnebeke

T 051 48 00 60

E info@zonnebeke.be

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

Handtekening van consument(en) Datum :

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.